IN FRONT OF A WALL / Interior with chairs. Not real. Miniatures made of mesh border the room and are turned to an empty white wall, unevenly spaced apart. Each stool is unique, varying in style, shape, function and size… It has a place in a common space that does not allow them to communicate with each other or with the viewer.

PRED STENOU / Interiér so stoličkami. Nie reálnymi. Zmenšeniny vyrobené z pletiva lemujú miestnosť a sú otočené k prázdnej bielej stene, nerovnomerne vzdialené od seba. Každá stolička je iná, líši sa štýlom, tvarom, funkčnosťou i veľkosťou… Má svoje miesto v spoločnom priestore, ktorý im nedovoľuje komunikovať medzi sebou ani s divákom.