PRESENTATED NON-PRESENTATIVE / Archive consists of a collection of drawings and paintings incurred in three painting studio at the Academy of Fine Arts and Design. Inert material of sketches located directly on the walls, tables and doors of the studio space. These are the traces of time and action of students often created without claims for authorship and exhibiting. The output consists of photographic documentation and the exhibition itself is conceived with exaggeration, given for example by tags placed under individual works of art.

ODPREZENTOVANÉ NEREPREZENTATÍVNE / Archív tvorí zbierka kresieb a malieb vzniknutých v troch ateliéroch maľby na VŠVU. Inetrný materiál skíc nachádzajúcich sa priamo na stenách, stoloch, dverách ateliérových priestorov. Sú to stopy času a pôsobenia študentov, často vytvárané bez nároku na autorstvo a vystavenie diela. Výstup pozostáva z fotodokumentácie a samotná výstava je koncipovaná s nadsázkou, konkrétne menovkami pod jednotlivými dielami.