SPACES / Inside the image overlaps the natural with the artificial. Places are dark at first sight and can not be localized – in the middle of the forest or in the corner, under the water or at the bottom of the pool.

MIESTA / V obrazoch sa prelína zobrazenie prírodného s umelo vytvoreným.Miesta sú na prvý pohľad temné a nemožno ich lokalizovať – uprostred lesa či v rohu miestnosti, pod vodnou hladinou alebo na dne bazéna.