BORDER ERROR / Collaboration of painters Soňa Patúcová a Petra Vojteková.
Authors reevaluate the classic genre of landscaping through abstraction of the motif. For Sona is distinctive an expressive, dynamic style, while for Petra it is a high degree of reduction of the scene and focus mainly on the contrasting effects of light and shadow. In a common painting process that consisted of adding multiple overlapping layers, the specific manuscripts of the authors were wiped out and even denied and retreated to a new, unified artistic expression. Due to its specific nature without a clearly defined horizon, which here and there reveals the intersection of layers, it leaves the viewer somehow lost in identifying the scene. However, through this ambiguity, the very effects of the monumental play of color and light induce the paintings of Patúcová and Vojteková a very emotive, meditative effect. The paintings literally absorb the reader inward, blinking across the mystical lands without boundaries. (exempt from the text of curator Mária Janušová)

CHYBA HRANICE / Spolupráca maliarok Sone Patúcovej a Petry Vojtekovej.
Autorky prehodnocujú klasický žáner krajinomaľby prostredníctvom abstrahovania motívu. Pre Soňu je príznačný expresívny, dynamický štýl, pre Petru zas vysoká miera redukcie výjavu i sústredenie sa najmä na kontrastné pôsobenie svetla a tieňa. Pri spoločnom postupe maľovania, ktorý spočíval vo viacnásobnom prekrývaní vrstiev, sa osobitné rukopisy autoriek stierali, až popierali a zároveň ustúpili novému, jednotnému umeleckému vyjadreniu. Kvôli svojej špecifickej povahe bez jasne určeného horizontu, ktoré navyše miestami odkrývajú prelínanie vrstiev, nechávajú diváka akosi strateného pri identifikovaní scény. Avšak práve prostredníctvom tejto nejednoznačnosti výjavu, samotným pôsobením monumentálnej hry farby a svetla, vyvolávajú maľby Patúcovej a Vojtekovej značný emotívny, meditatívny účinok. Obrazy doslova pohlcujú čitateľa dovnútra, blúdiť naprieč mystickými krajinami bez hraníc. (vyňaté z textu kurátorky Márie Janušovej)